Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Tietoa kadettiupseerien koulutuksesta

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot (perustutkinnot, Kadettikoulu).
Kadettien koulutus 1 pakattu

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) Kadettikouluun (KADK) päässyt opiskelija (kadetti) hyväksytään suorittamaan sotatieteiden maisterin tutkintoa. Tutkinto suoritetaan kahdessa vaiheessa:

  • sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto: 180 opintopistettä, 3 vuotta
  • sotatieteiden maisterin (SM) tutkinto: 120 opintopistettä, 2 vuotta.

Valmistuttuaan sotatieteiden kandidaatiksi upseeri nimitetään määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan ja hänet ylennetään luutnantiksi. Kandidaatti työskentelee joukko-osastossa kouluttajana 3–10 vuotta ja palaa joko oman kurssinsa mukana tai harkintansa mukaan suorittamaan maisteriopintojaan.Suoritettuaan maisteriopintonsa opiskelija ylennetään yliluutnantiksi ja nimitetään vakinaiseen upseerin virkaan.

Haku Kadettikouluun tapahtuu vuosittain. Hakuohje julkistetaan vuosittain joulukuussa ja haku päättyy maaliskuussa.

Upseerin jatko-opinnot

Esiupseerikurssi

Kaikki vakinaisessa virassa olevat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit opiskelevat esiupseerikurssilla.

Esiupseerikurssi on itsenäisenä kokonaisuutena täydennyskoulutusta esiupseerin tehtävätasolle.Yksinään se ei johda jatkotutkintoon. Esiupseerikurssin laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Esiupseerikurssi järjestetään monimuoto-opetuksena ja verkko-opiskeluna.

Kolmasosa esiupseerikurssista opiskellaan etäopiskeluna ja kaksi kolmasosaa lähiopiskeluna. Etäopiskeluna opiskellaan etupäässä teoriaa ja muita perusteita. Etäopiskeluvaiheiden aikana opittua syvennetään lähijaksoilla. Samalla annetaan perusteita seuraaville etäopiskeluna toteutettaville opintojaksoille. Myös lähijaksot pyritään toteuttamaan monimuotoisesti.

Yleisesikuntaupseerin tutkinto

Opinnot muodostuvat esiupseerikurssista ja yleisesikuntaupseerikurssista.

Esiupseerikurssi on osa sotatieteellisiä jatko-opintoja. Noin kolmannes esiupseerikurssin opiskelijoista valitaan yleisesikuntaupseerikurssille soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon laajuus on 140 opintopistettä.Yleisesikuntaupseerin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat ylimpiin upseerin tehtäviin vaadittavat tiedot ja taidot. He saavat myös yliopistollisen jatkotutkinnon tasoiset tutkijavalmiudet.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon pääoppiaineena on sotataito, joka sisältää strategiaa, operaatiotaitoa ja taktiikkaa sekä sotahistoriaa. Muita oppiaineita ovat johtaminen, sotatekniikka ja sotilaspedagogiikka. Tutkimuskoulutus ja diplomityön laatiminen ovat oleellinen osa tutkintoa. Opiskelu kattaa kaikki Puolustusvoimien toimintaympäristöt rauhan ajasta sodan ajan kriisiin. Painopiste on kansallisessa puolustuksessa. Sitä tukee monikansallisiin kriisinhallintatehtäviin valmentava opiskelu.

Yleisesikuntaupseerin tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös soveltuvalla alalla muussa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Hänen on oltava asetuksen mukaisesti sopiva koulutettavaksi upseerin ylimpiin tehtäviin. Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää säädettyä määrää aikaisempia sotatieteellisiä opintoja.

Sotatieteiden tohtorikoulutusohjelma

Sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmassa on vuodesta 1998 lähtien koulutettu tutkijoita ja asiantuntijoita sekä Puolustusvoimien että muun yhteiskunnan tarpeisiin.

Tällä hetkellä Tieteellisiä jatko-opintojaan tohtorikoulutusohjelmassa suorittavista henkilöistä noin kolmannes on siviilitaustaisia ja kaksi kolmasosaa sotilastaustaisia.

Sotatieteiden tohtorin tutkintoon voidaan opiskella seuraavissa aineissa:

  • Johtaminen,
  • Sotahistoria,
  • Operaatiotaito ja taktiikka,
  • Sotilaspedagogiikka,
  • Strategia,
  • Sotatekniikka,
  • Sotilassosiologia.

Lisätietoja sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmasta, siihen hakeutumisesta sekä valintakriteereistä antaa Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosasto

Yksityiskohtainen esittely nykyisestä upseerikoulutuksesta on tämän sivun alasivulla "Nykyjärjestelmä".

 

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa